Japanische Fichte-Gesellschaft


Vorstand der Japanischen Fichte-Gesellschaft


Präsident
:Hitoshi MINOBE
Geschäftsführender Vorstand:
Yukio IRIE, Yoichiro OHASHI, Katsuaki OKADA
Vorstandsmitglieder:
Yasushi KATO, Hiroshi KIMURA, Yoichi KUBO, Yasuhiro KUMAMOTO, Takao SUGITA, Nobukuni SUZUKI, Nobuhiro TABATA, Akitoshi NAKAGAWA, Kunihiko NGASAWA, Yuji NAGAMACHI, Yasuyuki FUNABA, Toshio HONDA, Yoshiyuki MIKOSHIBA, Masahiro YAMAGUCHI, Masahiko YUASA
Rechnungsprüfer:
Yoshinori KATSUNISHI, Makoto TAKADA

---------

Redaktionsausschuss
Vorsitzender :Masahiko YUASA
Mitglieder: Katsuaki OKADA, Yasushi KATO, Hiroshi KIMURA, Yasuhiro KUMAMOTO, Nobukuni SUZUKI, Nobuhiro TABATA, Akitoshi NAKAGAWA, Yasuyuki FUNABA

---------
Fichtepreis-Ausschus
Vorsitzender :Takao SUGITA
Mitglieder: Yukio IRIE, Yoichiro OHASHI, Yoichi KUBO, Yuji NAGAMACHI, Toshio HONDA, Yoshiyuki NIKOSHIBA, Masahiro YAMAGUCHI

---------


(von März 2016 bis Februar 2019)Vorstand der Japanischen Fichte-Gesellschaft

(von März 2010 bis Februar 2016)
Präsident
:Katsuaki OKADA
Geschäftsführender Vorstand:
Yukio IRIE, Yoichiro OHASHI, Kunihiko NAGASAWA
Vorstandsmitglieder:
Yasushi KATO, Hiroshi KIMURA, Yoichi KUBO, Yasuhiro KUMAMOTO, Takao SUGITA, Nobukuni SUZUKI, Makoto TAKADA, Nobuhiro TABATA, Yasuyuki FUNABA, Toshio HONDA, Yoshiyuki MIKOSHIBA, Hitoshi MINOBE, Masahiro YAMAGUCHI, Hirotaka YAMAUCHI, Masahiko YUASA
Rechnungsprüfer:
Yoshinori KATSUNISHI, Yuji NAGAMACHI

---------

Redaktionsausschuss
Vorsitzender :Hiroshi KIMURA
Mitglieder: Yasushi KATO, Yasuhiro KUMAMOTO, Takao SUGITA, Nobukuni SUZUKI, Yasuyuki FUNABA, Hitoshi MINOBE, Masahiro YAMAGUCHI, Masahiko Yuasa

---------
Fichtepreis-Ausschuss
Vorsitzender :Yoshiyuki MIKOSHIBA
Mitglieder: Yukio IRIE, Yoichiro OHASHI, Yoichi KUBO, Makoto TAKADA, Nobuhiro TABATA, Toshio HONDA, Hirotaka YAMAUCHI

---------


(von März 2013 bis Februar 2016)