Japanische Fichte-Gesellschaft


Vorstand der Japanischen Fichte-Gesellschaft


Präsident
:Yoichiro OHASHI
Geschäftsführender Vorstand:
Yukio IRIE, Hitoshi MINOBE, Masahiko YUASA
Vorstandsmitglieder:
Yujin ITABASHI, Hiroaki UCHIDA, Katsuaki OKADA, Yoshinori KATSUNISHI, Yasuhiro KUMAMOTO, Masafumi SAKURAI, Takao SUGITA, Nobukuni SUZUKI, Nobuhiro TABATA, Patrick GRUENEBERG (CHINONE), Maiko TSUJI, Akitoshi NAKAGAWA, Takashi HAMANO, Yasuyuki FUNABA, Masahiro YAMAGUCHI, Michihito YOSHIME
Rechnungsprüfer:
Takao ITO, Aya SHOJI

---------

Fichtepreis-Ausschus
Vorsitzender :Katsuaki OKADA
Mitglieder: Yukio IRIE, Yasuhiro KUMAMOTO, Takao SUGITA, Nobuhiro TABATA, Masahiro YAMAGUCHI, Masahiko YUASA

---------
Redaktionsausschuss
Vorsitzender :Yasuyuki FUNABA
Mitglieder: Yujin ITABASHI, Yoshinori KATSUNISHI, Masafumi SAKURAI, Patrick GRUENEBERG (CHINONE), Maiko TSUJI, Takashi HAMANO, Hitoshi MINOBE, Michihito YOSHIME

---------


(von März 2022 bis Februar 2025)