Japanische Fichte-Gesellschaft


Vorstand der Japanischen Fichte-Gesellschaft


Präsident
:Hitoshi MINOBE
Geschäftsführender Vorstand:
Yoichiro OHASHI, Katsuaki OKADA, Takao SUGITA
Vorstandsmitglieder:
Yukio IRIE, Yasushi KATO, Yoshinori KATSUNISHI, Hiroshi KIMURA, Yoichi KUBO, Yasuhiro KUMAMOTO, Mitsuru SHIMIZU, Nobukuni SUZUKI, Nobuhiro TABATA, Akitoshi NAKAGAWA, Yuji NAGAMACHI, Patrick GRUENEBERG, Yasuyuki FUNABA, Masahiro YAMAGUCHI, Masahiko YUASA, Michihito YOSHIME
Rechnungsprüfer:
Makoto TAKADA, MAIKO TSUJI

---------

Redaktionsausschuss
Vorsitzender :Masahiko YUASA
Mitglieder: Yukio IRIE, Katsuaki OKADA, Yoichiro OHASHI, Hiroshi KIMURA, Yoichi KUBO, Takao SUGITA, Nobuhiro TABATA, Masahiro YAMAGUCHI

---------
Fichtepreis-Ausschus
Vorsitzender :Yasuyuki FUNABA
Mitglieder: Yoshinori KATSUNISHI, Yasushi KATO, Yasuhiro KUMAMOTO, Mitsuru SHIMIZU, Nobukuni SUZUKI, Akitoshi NAKAGAWA, Yuji NAGAMACHI, Patrick GRUENEBERG, Michihito YOSHIME

---------


(von März 2019 bis Februar 2021)